U bent hier: Exposanten » Reglement

Reglement

der tentoonstellingen erkend door de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus

BIJZONDERE SCHIKKINGEN

ONTVANGST EN VERTREK DER HONDEN

alle ingeschreven honden dienen tegenwoordig te zijn in de Tentoonstellingshalle om 9.30 uur. Geen enkele hond mag onder welk voorwendsel ook de tentoonstelling verlaten voor het begin der erekeuringen.

Elke inbreuk op de bovenvermelde bijzondere schikkingen zal van rechtswege in hoofde van hem die inbreuk pleegt de verplichting met zich medebrengen aan de inrichters een som van €124  te betalen ten titel van forfaitaire schadevergoeding en bovendien de uitsluiting van de hond met verbeurdverklaring van eventuele gewonnen prijzen voor gevolg hebben.
Prijzen, Erepenningen, Diploma's, enz. : de nationale Kampioenschapsprijzen (C.A.C.) op deze tentoonstelling uitgeloofd, komen in aanmerking tot het bekomen van de titel van Kampioen voor zover zij officieel bekrachtigd worden door de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus (zie reglement van het nationaal kampioenschap, art. 4, bijvoegsel van het reglement der algemene schikkingen).
Voor de C-A.C., de Ereprijzen en de Speciale Prijzen, zie de Algemene Schikkingen, parag. VI (prijzen, ereprijzen en diploma's).
Bekers en Trofeeën moeten afgehaald worden voor de sluiting der tentoonstelling. Zij worden in geen enkel geval nagestuurd.
Verantwoordelijkheid : het inrichtend Comité neemt alle mogelijke voorzorgen om de netheid te verzekeren van de honden op de tentoonstelling. Het Comité kan echter niet de minste verantwoordelijkheid aanvaarden voor de ontvreemding, verlies of schade berokkend hetzij aan de honden, hetzij aan de voorwerpen in de lokalen aanwezig. Alle in het reglement niet voorziene voorvallen en alle betwistingen betreffende de uitvoering ervan, zullen onmiddellijk en zonder mogelijkheid van beroep door het Comité beslist worden.
Uitstel of afschaffing : het inrichtend Comité houdt zich het recht voor, de tentoonstelling tot een latere datum te verschuiven ofwel af te schaffen. Het betaalde bedrag zal worden terug betaald na aftrek van de reeds gemaakte kosten voor de organisatie der tentoonstelling.
Omwille van de epidemie van parvovirose is het stellig aan te bevelen de honden die aan publieke bijeenkomsten deelnemen zoals wandelingen, tentoonstellingen en werkproeven, minstens 1 maand op voorhand te laten inenten (geldigheid 12 maanden).

ZEER BELANGRIJK !

 • Betalingen en inschrijvingen moeten gelijktijdig gebeuren.
 • In principe wordt geen enkele betaling toegelaten op de dag der tentoonstelling. Gebeurt dit toch dan wordt het inschrijvingsgeld met €20 verhoogd
 • Betalingen op 14.11 niet in ons bezit, zullen beschouwd worden als niet betaald en moeten aan de ingang voldaan worden. Overschrijvingen worden niet aanvaard als betalingsbewijs. Eventuele dubbele betalingen zullen later terugbetaald worden.
 • Na betalingen (en na de afsluitdatum) ontvangt de tentoonsteller een toegangsbewijs

ONDERGETEKENDE VERKLAART :

 • Dat hij de reglementen van de tentoonstelling aanvaardt en zich eraan zal houden.
 • Dat hij de sportieve uitspraken van de Koninklijke Kynologische Unie Sint-Hubertus zal aanvaarden.
 • Dat zijn honden vrij zijn van ziekten welke besmettingsgevaar of moeilijkheden kunnen opleveren voor aanwezige dieren en mensen en ingeënt zijn tegen Rabies (enkel verplicht voor buitenlandse deelnemers). Bij controle worden Titers toegelaten.
 • Dat hij geen lid is van een vereniging die niet aangesloten is bij de K.K.U.S.H. of bij een organisme die niet erkend is door de F.C.I.
 • Verantwoordelijk te zijn voor beten of andere ongevallen, veroorzaakt door zijn hond(en).
 • Hij dient aanwezig te zijn om 9 u 30 en verplicht zich ertoe zijn hond niet voor het begin van de Erekeuringen terug te nemen, zoniet kan hem een boete van 125 Euro worden opgelegd.
 • De beheerraad heeft het recht inschrijvingen te weigeren zonder de redenen ervoor op te geven.
 • Door het inzenden van dit formulier verplicht hij zich tot het betalen van het inschrijvingsgeld, zelfs indien hij op de tentoonstelling afwezig blijft!
 • Het inkorten van de oren is overeenkomstig de Belgische wet van 14/08/86 en het KB van 17/05/01 vanaf 1 oktober niet meer toegelaten. Het verbod geldt niet voor honden waarvan de oren ingekort zijn voor voormelde datum, op voorwaarde dat het kan aangetoond worden. (staart vanaf 01/01/2006)
 • Enkel de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk zijn bevoegd voorgeschillen die uit deze overeenkomst ontstaan. Enkel het Belgische Recht is van toepassing op deze overeenkomst.
 • Loopse teven worden toegelaten.
 • Binnen de gebouwen van Kortrijk Xpo geldt een algemeen rookverbod.

ZEER BELANGRIJK: KLASSENINDELING

BABYKLAS voor alle honden van 4 tot 6 maanden oud de dag van de tentoonstelling.
PUPPYKLAS voor alle honden van 6 tot 9 maanden oud de dag van de tentoonstelling. Deze klas komt niet in aanmerking voor het CAC, het CACIB, of voor BESTE VAN HET RAS.
JEUGDKLAS voor alle honden van 9 tot 18 maand oud de dag van de tentoonstelling. Deze klas komt niet in aanmerking voor het C.A.C. of het C.A.C.I.B, wel voor BESTE VAN HET RAS
 
Alle hierna volgende klassen komen in aanmerking voor het C.A.C. of het C.A.C.I.B.
INTERMEDIAIRE KLAS voor alle honden vanaf 15 maand tot 24 maanden op de dag van de tentoonstelling.
OPENKLAS voor alle honden vanaf 15 maand op de dag van de tentoonstelling.
GEBRUIKSHONDENKLAS minimum leeftijd 15 maanden, de dag der tentoonstelling. Open voor de honden van de rassen onderworpen aan werkproeven,die een klassementsprijs of een GHP/ACU. behaalden in een open C.A.C.-wedstrijd,eigen aan het ras. De exposant moet het attest (of een fotokopie) conform aan het F.C.I.- model toevoegen, zoals het hem wordt afgeleverd door de Centrale NationaleOrganisatie van het land waar hij verblijft (K.M.S.H., V.D.H., S.C.C.,Rv.B, enz.). Dit attest vermeldt het type van de proef en of het resultaat geldig is voor deze klas. Wanneer het attest niet bij het inschrijfformulier gevoegd is, wordt de hond automatisch in open klas ingeschreven.
KAMPIOENSKLAS minimum leeftijd 15 maanden voor de dag der tentoonstelling. Open voor honden die een internationale Schoonheidskampioenstitel van de F.C.I. of een Nationale Schoonheid kampioen titel behaald hebben. Fotokopie van het certificaat bijvoegen. Bij gebrek hier aan wordt de hond automatisch naar de open klas verschoven. Het is verboden deel te nemen aan meer dan één klas van individuele mededinging.
 

 

 

VETERANENKLAS minimum leeftijd 8 jaar de dag van de tentoonstelling. Deze klas komt niet in aanmerking voor CAC en het CACIB wel voor beste van het ras.
   
KOPPELKLAS voor twee honden van dezelfde variéteit maar van verschillend geslacht, welke BONA FIDE eigendom zijn van de tentoonsteller. Om in een koppelklas te kunnen mededingen moeten de twee honden ook ingeschreven zijn in een der klassen van individuele mededinging.
GROEPSKLAS  voor minstens drie honden van dezelfde variteit, zonder onderscheid van geslacht, welke BONA FIDE eigendom zijn van de tentoonsteller. Om in een groepsklasse te kunnen mededingen moet ieder der honden ook ingeschreven zijn in een der klassen van individuele mededinging.

 

BELANGRIJK BERICHT:

Alle inschrijvingen door de tentoonsteller gebeuren “BONA FIDE” en onder hun verantwoordelijkheid. Elke onjuiste verklaring die aanleiding zou gegeven hebben tot het inschrijven van een hond in een klas waartoe hij niet gerechtig is, brengt met zich mee de vernietiging van de bekomen uitslag en terugname van de prijzen welke de hond zou gewonnen hebben en, gebeurlijk, de sanctie voorzien door het reglement.

Verantwoordelijkheid: het inrichtend Comité neemt alle mogelijke voorzorgen om de netheid te verzekeren van de honden op de tentoonstelling. Het Comité kan echter niet de minste verantwoordelijkheid aanvaarden voor de ontvreemding, verlies of schade berokkend hetzij aan de honden, hetzij aan de voorwerpen in de lokalen aanwezig. Alle in het reglement niet voorziene voorvallen en alle betwistingen betreffende de uitvoering ervan, zullen onmiddellijk en zonder mogelijkheid van beroep door het Comité beslist worden.

Uitstel of afschaffing: het inrichtend Comité houdt zich het recht voor, de tentoonstelling tot een latere datum te verschuiven ofwel af te schaffen. Het betaalde bedrag zal worden terug betaald na aftrek van de reeds gemaakte kosten voor de organisatie der tentoonstelling

 • Hondenvrienden
 • WOEF
 • Our Dogs
 • 123dog.net
 • Stad Kortrijk
 • FCI
 • KKUSH
 • KMSH
 • West Vlaams Federatie
 • WTV